söndag 17 april 2011

Islamofobi

INSÄNDARE TUFFs konferens den 15-17 april är inte den enda åtgärden för att med skattepengar, söka vilseleda eller att fostra svenskar till att tänka "rätt" om islam och att stävja den påstådda och ökande islamofobin bland svenskar.

Regeringen och integrationsminister Erik Ullenhag (fp) är bekymrade över motståndet mot islam. Forum för levande historia har därför fått uppdraget att snabbutreda frågan. Utredningen skall ta reda på orsakerna till motståndet, hur utbrett det kan tänkas vara och hur man ska komma åt det och rapporten skall vara klar den 19 augusti 2011. I den avses även antisemitismen att behandlas. Ullenhag tror i sin enfald att en lösning för att få svenskarna mindre islamofobiska, kan vara en uppdatering av historieundervisningen i skolan. En reviderad historie- och religionsundervisning som baserar sig på islams skrifter och fakta om förhållanden i den muslimska världen skulle ur Ullenhags perspektiv, tyvärr få en helt motsatt effekt till den eftersträvade.

För att en sådan utredning skall bli vederhäftig krävs att de muslimska skrifterna, islams fanatism, folkmord, krig, kulturförstörelse och historia i övrigt studeras, förhållanden mellan muslimer och förhållanden i muslimska länder undersöks och även muslimers attityder och ställningstaganden. Därefter kan attityden bland svenskar undersökas och ställas i bredd med föregående. Det är troligtvis alltför mycket begärt att någon sådan analys kommer att göras och om den mot förmodan görs, kommer resultatet troligtvis att bli det rakt motsatta till det förväntade.

Att ge en mer heltäckande bakgrund till islam kräver flera tiotals sidor och därför är detta inlägg enbart att betraktas som något som berör just islamofobi. Hur går man då tillväga för att bilda sig en uppfattning om en religion? Jo, man studerar de skrifter på vilka religionen grundar sig, studerar de tolkningar som finns samt betraktar de frukter som dess anhängare och som de muslimska samhällena frambringar.

Islams lära grundar sig på Koranen, Haditherna (Muhammeds tankar och gärningar), Sira (biografin om Muhammed) samt tolkningarna från de 8 lärdomssskolorna inom islam. Samtliga av dessa böcker förkunnar en lära som baserar sig på våld och hat mot dem som står utanför islam. Koranen innehåller åtminstone 164 verser som uppmanar muslimer till krig mot icke troende, de så kallade svärdsverserna. Några är mycket illustrativa med uppmaningar till att halshugga, skära av fingrar och att döda otrogna, varhelst de än gömmer sig. Muslimer som inte förenar sig i det heliga kriget (jihad) kallas hycklare och varnas med att Allah kommer att sända dem till helvetet i det fall att de inte ansluter sig till slakten. I Koranen finns enligt uppgift, inte en enda vers som uppmanar till kärlek för dem som står utanför islam. I stället finns där 493 som antingen förespråkar våld eller talar om Allah's hat mot de otrogna, d v s alla icke-muslimer. Koranen är alltså en bok som i huvudsak handlar om hur man skall tänka om och agera brutalt mot dem som står på utsidan av islam, d v s döda dem eller tvinga dem att leva som andra rangens medborgare och betala skatt för icke-muslimer (jiziya). Inte mindre än 61 procent av Koranen innehåller text som föraktar eller hetsar mot icke-muslimer. Det är detta som gör islam till en våldets och hatets religion och i historien finns många belägg för detta.

Geert Wilders (PVV) som i Nederländerna står åtalad för "hatiskt tal" mot muslimer hävdar på skämt att om hatverserna elimineras ur Koranen blir det kvar en skrift med omfattningen av serietidningen Kalle Anka. Wilders expertvittne, den mycket välrenommerade islamologen professor Hans Jansen, är dock inte lika pessimistisk när han hävdar att en femtedel till en fjärdedel kommer att återstå. Vad våra egna så kallade islamologer, Mattias "Ship-to-Gaza" Gardell och Jan Hjärpe torgför om islam, lär ju vara välkänt för de flesta som besöker denna hemsida. Denne Gardell är uppenbarligen en vän av Hamas, som med terror styr och ställer i Gaza. Läs Hamas stadga utan att bli mörkrädd och avgör utifrån denna om det ens på det teoretiska planet finns några diplomatiska eller demokratiska lösningar för den konflikt som pågår.

Det finns också fredliga verser i Koranen men dessa avhandlar i huvudsak hur muslimer skall uppträda och agera mot varandra och inte mot de otrogna. Genom det så kallade "upphävandet" har de fredliga verserna som skrevs i Mecka ersatts av de senare tillkomna och våldsamma verserna från Medina. Det står tydligt i Koranen Surah 2:106: "Om vi (Allah) upphävda en vers, ger vi dig en bättre", d v s om verser är motsägelsefulla – då gäller alltid den kronologiskt senaste. Redan ett antal hundra år efter Muhammeds död förbjöds andra tolkningar än de som de fyra rättskolorna angav. De gamla fredliga verserna får därmed inte följas då det är ett brott inom islam. Detta är dock en hemlighet som vaktas noga av de islamiskt lärda, som om det vore en helig Graal som endast vädras vid mycket speciella tillfällen. Just exakt detta ogiltigförklarande är orsaken till att de radikala muslimernas tolkning av Koranen, alltid är den rätta och inte den som baserar sig på de fredligare verserna. Detta förklaras mycket utförligt här.

Vi hör ofta talas om att det finns olika slags islam och att det är den så kallade moderata som bland annat finns i Sverige och i Europa. Professor Jansens vittnesmål i rättegången mot Wilders inleddes med följande introduktion: ”Någon moderat islam existerar inte. Det finns moderata muslimer, men ingen moderat islam”. Han jämförde Koranen med Mein Kampf av Adolf Hitler: "Det finns fler antisemitiska passager i Koranen än i Mein Kampf. Koranen anbefaller våld som en tvingande nödvändighet". Vidare att: "Koranen uppviglar till hat och mord så länge det endast rör otrogna”. Flera filmklipp och utskrift av vittnesmålen från denne expert finns här. Detta vittnesmål är rent förödande för dem som inbillar sig att islam är "fredens religion". Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan uttryckte sig så här den 21 augusti 2007: "Begreppet 'moderat islam' är mycket motbjudande, det är förkastligt och ett brott mot vår religion. Det finns ingen moderat eller icke-moderat islam. Islam är islam och är av detta skäl fristående.” Kan det uttryckas klarare än så?

Vilken annan religions mest fanatiska medlemmar filmar sig själva medan de skär halsen av och bränner andra levande som i filmklippen (OBS oerhört otäcka filmer!) Taliban Beheading och Taliban Burn Alive samtidigt som de prisar sin gud? Islam är inte en fredens "religion". Det är en våldets och hatets "religion"! Det redovisas med all önskvärd tydlighet på TRoP1 och TRoP2 För att bilda sig en uppfattning om eventuell religiös uppfattning hos upphovsmakarna och vilket budskapet är hos dem som skapat hemsidan bör TroP3 läsas allra först. Läs under rubrikerna "Islamic terror" och under de andra. Där finns mängder med information.

I Haditherna och Sira kan man läsa om profeten Muhammeds förehavanden. Vad gjorde då Muhammed? Han var en härförare och deltog personligen i 78 krig varav 77 anfallskrig och flera av dessa mot judar. Under år 627, då judar tillhörande den judiska Qurayzastammen (Banu Kureiza) vägrade att lyda Muhammeds befallning om en villkorslös omvändelse till islam, iscensatte han en massaker av aldrig tidigare skådad omfattning. Han och hans män halshögg samtliga 600-900 (vissa källor anger över 1 000) ynglingar och män. Värt att notera är att detta inte inträffade under strid och att dessa män inte heller var krigsfångar. De judiska barnen togs som slavar och kvinnorna blev sexslavar och så även till Muhammed. Denna massaker nämns inte i skolböckerna i väst, inte heller i media och inte i de många böckerna om islam och om så görs är det i yttersta undantagsfall. Med dessa fakta kan man otvetydigt klassificera Muhammed som en massmördare av sin tid, vilket gör det fullständigt klart att han inte har den minsta gemensamt med de Bibliska profeterna, i vars led han försökte ställa sig själv.

Hur fälttåg medverkade Jesus i? Hur många hustrur, minderåriga sådana och sexslavar hade han? Hur många halshögg han och hur många halshuggningar beordrade han? Jämför också Bibelns berättelser om apostlarna och evangelisternas liv och gärningar med Muhammeds och hans medhjälpares liv och gärningar. En jämförelse som blir som mellan himmel och helvete.

Om frukterna av en religion kan man läsa i Jesu Bergspredikan i Matt. 7:15-20 "Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt." Här syftar Jesus alltså på trons frukter, d v s de gärningar som följer av en rätt och av en falsk tro. Av frukterna av Muhammeds och islams gärning kan man därför med Bibelns ord avgöra om de kan sägas vara "goda träd". En jämförelse mellan Jesus och Muhammed finns här.

De som kritiserar islam ges epiteten islamofober, rasister eller högerextremister. En fobi är en obefogad rädsla för något. Att kritisera islam är ingen fobi men något som i högsta grad är berättigat med tanke på innehållet i de omnämnda skrifterna, det som 1600 år av muslimsk historia berättar och med tanke på vad som händer i nutid i både muslimska stater och i västvärlden. Islam är inte bara är en religion utan en totalitär teologisk och politisk ideologi enligt vilken allt skall underordnas Koranen och sharia. Den förnekar grundläggande mänskliga rättigheter så som religions- och yttrandefrihet samt kvinnans rättigheter. Kairodeklarationen (The Cairo Declaration on Human Rights in Islam) är en FN-resolution om förbud mot att förolämpa islam. Denna resolution som undertecknats av samtliga 57 medlemmar av OIC, fastlägger entydigt att mänskliga rättigheter skall underordnas och tolkas enligt sharia.

Erik Ullenhag har tidigare redovisat att han avser att upprätta en dialog med de muslimska föreningarna för att motverka islamofobi. I Sverige reagerar ingen på det här resonemanget. Svenskarna har sedan länge fjärmats från sunt förnuft genom decennielånga propagandakampanjer. Tvärtom vore det närapå uppseendeväckande och kanske anstötligt om migrationsministern kontaktade nämnda organisationer för att diskutera hur man stävjar radikalisering av muslimer, för att förhindra fler "svenska" självmordsbombare, jihadkrigare som åker utomlands för utbildning eller för att delta i krig eller som åker till vårt grannland Danmark för att slakta oskyldiga människor. Allt, med stöd i de islamska skrifterna. I Sverige är det alltså viktigare att alla älskar muslimer än att folket sprängs i bitar, skjuts ihjäl eller halshöggs. Det är detta budskap som i grund och botten förmedlas.

Om vi undersöker bakgrunden till termen islamofobi, myntades den i slutet av 1970-talet av iranska fundamentalister i analogi med termen xenofobi (främlingsskräck). Syftet var att förklara islam oantastbart. Alla som överträder denna gräns ska betraktas som rasister och som sjukliga. Termen är alltså ett uttryck för totalitär propaganda och är avsiktligt otydlig med om det handlar om religion, trossystem eller trosanhängarna runt om i världen.

Religiös tro har inte mer med ras att skaffa än vad sekulära ideologier har. I en demokrati är ingen tvungen att tycka om en religion och alla har sin fulla rätt att både anse en religion är bakåtsträvande och vilseledande och att på olika sätt ge uttryck för detta. Det har alltså inte ett dugg med rasism att göra om man ställer sig undrande inför islam och avvisar dess krav på att besitta sanningen. Psykologiska sjukdomstermer som "liberalofobi" eller "socialistofobi" brukar för övrigt inte heller användas när någon ställer sig negativ till politiska åskådningar.

Termen islamofobi har flera funktioner. Den förnekar att det finns en islamsk offensiv i Europa, vilket gör att offensiven i ännu mindre grad måste ursäktas. Begreppet islamofobi angriper sekularismen (strävan efter att minska religionens politiska och samhälleliga betydelse och att i stället göra religionen till en privat angelägenhet) genom att jämställa den med fundamentalism. Framför allt tystar den alla de muslimer som ifrågasätter Koranen, som kräver jämställdhet mellan könen, som kräver rätten att konvertera och som vill utöva sin tro fritt och utan att underkasta sig diktat från skäggprydda paragrafryttare. I kölvattnet av denna term stigmatiseras unga kvinnor som inte bär slöja. Det gäller även europeiska medborgare med muslimskt ursprung som bor i muslimska länder när de kräver rätten till religionsfrihet, rätten att inte tro på en gud eller rätten att inte fasta under Ramadan. Dessa människor pekas ut som avfällingar. De utelämnas till det religiösa raseriet i dessa samhällen, vilket kväser allt hopp om förändringar bland profetens anhängare.

På den globala arenan skapas ett nytt tankebrott, som starkt påminner om hur Sovjetunionen tog itu med "folkets fiender" och våra medier och politiker välsignar denna utveckling. Var det inte den franske presidenten som jämställde islamofobi med antisemitism? Det var ett tragiskt felsteg. Rasism attackerar människor för sin hudfärg men med ett undantag – rasism kan enligt de politiskt korrekta uppenbarligen inte utövas mot den vita (kaukasiska) rasen. De som är kritiskt sinnade mot islam underminerar de påstådda sanningarna och utsätter de heliga skrifterna för berättigad exegetik och omgestaltning. Islams förespråkare blandar bort korten när de två begreppen rasism och kritisk granskning sammanblandas. Man ser till att de religiösa frågorna inte blir föremål för någon intellektuell debatt utan att de i stället omfattas av juridiken. Varje invändning och varje skämt blir då ett brott.

Det är betydligt lättare att vara muslim i London, New York eller Stockholm än att vara kristen i Mellanöstern eller Nordafrika. Fundera över varför vi aldrig hör talas om termen kristendomofobi? Det kan konstateras att det finns ord som besudlar språket och som fördunklar språkets innebörd. Ordet islamofobi hör dit och är ett av de ord som skyndsamt måste försvinna från ordförrådet. Etablissemanget har alltså okritiskt, historielöst samt utan någon som helst källgranskning tagit till sig detta starkt fientliga ord och etiketterar denna psykologiska diagnos (fobi) på folk som har en annan åsikt än den som etablissemanget står för. Genom att monopolisera debatten på detta sätt, ställer de sig på extremisternas sida. Är de verkligen medvetna om detta?

Att rasism har någon som helst koppling till islam är helt befängt. Islam, islamism och muslimer är ingen ras och kommer heller aldrig att bli. Beteckningen högerextremist brukar ibland användas och är en beteckning som vänsterextremister brukar tillämpa på islamkritiker och meningsmotståndare. Vänstern och miljöpartiet är de partier som vurmar allra mest för islams utbredande i Sverige och som också förespråkar en huvudlös invandringspolitik och är de som allra mest frekvent använder detta epitet. Var denna religion står på en vänster-högerskala är okänt men på grund av sin uttalade antisemitism, samarbetet med nazisterna under 2:a världskriget och tanken om världsherravälde, ligger de totalitära nationalsocialisterna (med betoning på socialister), dem ideologiskt närmare än andra ideologier. Till dessa politiskt korrekta etikettklistrande godhetsvurmares nesa, måste sägas att kritikerna är mycket mer pålästa än människor i gemen och än etikettklistrarna i synnerhet.

Ingenstans i västvärlden är taket för debatten så lågt som i Sverige. Ingenstans menar man att oliktänkande ”får skylla sig själva” när de förföljs och misshandlas. Ingenstans är toleransen så låg och ingenstans är den nationella gemenskapen så dålig. Vårt land har alltmer övergått från en demokrati till en demokratur och konsensusstat med jämlikhetens diktatur. Sverige är sannolikt det mest sekulariserade landet i Väst och att ha en tro, d v s om den inte är muslimsk, är att bli betraktad med misstänksamhet och rent förakt. Den socialdemokratiska hegemonin har alltsedan entrén på 1920-talet och i likhet med Marx dogmer, bekämpat religionen som varande ett ”opium för folket”. Det är i stället "den svenska modellen” vi ska ha som Gud med Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme som något slags profeter – ungefär som ayatollorna i Iran eller Buddah. Att samma politik också har förstört människornas naturliga behov av att ha något högre att tro på, är bara en bonus. Detta medger den politiska makten nästan total kontroll – något som är välkänt från kommunistiska stater. Ateisten Fredrik Reinfeldt kan aldrig förstå hur det känns att vara förföljd, utdriven och t o m mördad på grund av sin tro. Istället är han en pjäs i spelet, en medlem i mobben som ställer upp för ondskan.

Vissa delar av ovanstående text utgör citat från denna länk.

Varför har det blivit så här? En av orsakerna är en fullständigt misskött invandringspolitik med massinvandringen från muslimska länder. En annan är att det finns stora brister i den svenska skolan vad avser undervisning om olika samhällen, samhällsskick och religioner och då inte bara om det som är svenskt men också om demokrati, lagstiftning och om fri- och rättigheter. Inom skolans värld sägs det att alla ska fostras till kritiskt tänkande individer. Tyvärr har detta skett med ett stort inslag av politisk korrekthet och åsiktslikriktning och med stor brist på just det eftersträvade kritiska tänkandet. En av orsakerna redovisas i denna artikel. Denna artikel är ett lysande exempel på hur indoktrinering i islam försiggår i skolor medelst läroböcker men utgör också ett tillrättaläggande av en förljugenhet, som heter duga. Den är för övrigt mycket läsvärd för den som vill förkovra sig om Muhammeds krigiska gärning och det synnerligen odemokratiska islam. Annat läsvärt är artikeln av den danske psykologen Nicolai Sennels: Varför mångkultur alltid kommer att misslyckas eller på engelska Why multiculture will always fail. Följande artikel belyser fascism och islamofobi i Sverige och detta filmklipp avhandlar amerikansk islamofobi.

Erik Ullenhag har fullständigt fel. Det finns ingen islamofobi i Sverige som behöver bekämpas. Samhället skall inte satsa några gemensamma medel på detta bekämpande och termen skall därför helt och hållet elimineras ur den politiska diskussionen. Vad som däremot finns, är en i högsta grad befogad skepticism och rädsla för islam, där religionen, som både utgör en religion och en totalitär politisk ideologi, måste kunna diskuteras och kritiseras.

Nostradamus_i_norrUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt