lördag 2 juli 2011

Nybyggarna tar med sig tuberkulos till Sverige

SJUKDOMAR PI har tagit upp detta innan. I Sverige var TBC, tuberkulos (lungsot), i början av 1900-talet en fruktad folksjukdom och tre av fyra svenskar var smittade. Men redan på 1920-talet kom vaccinet och fallen minskade betydligt och var nästan utrotad mot slutet av förra århundradet. Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Smittskyddsinstitutet (SMI).

Tuberkulos är fortfarande ett stort problem i Afrika och delar av Asien, och problemet förvärras av att sjuka med AIDS lätt drabbas. Även i Baltikum och Ryssland är TBC vanligt. Och med nybyggarna har vi nu fått tillbaka denna sjukdom. I Sverige finns inga krav på att asylsökande skall genomgå läkarundersökning, men det erbjuds frivilligt.

Under första halvåret 2010 rapporterades totalt 336 fall av tuberkulos i Sverige, vilket är 39 fler fall jämfört med samma period 2009. Ökningen utgörs av utlandsfödda och är direkt relaterad till invandringen från fattigare länder. Utlandsfödda är oftast smittade före ankomst till Sverige. Det kan dock inte uteslutas att viss smittspridning sker bland asylsökande även efter ankomst till Sverige på exempelvis flyktingförläggningar och liknande.

I en artikel i Läkartidningen i januari skrev tre läkare att det fanns risk för att Sverige kan komma att hamna i en svår situation där multiresistent och svårbehandlad TBC åter får fotfäste i landet.

Nu säger Gunilla Källenius, professor vid Karolinska institutet, att fallen ökar och bara i år väntas uppemot 700 fall upptäckas i Sverige.

Tidigare på PI

De senare års massinvandring av asylsökande har sjukdomen långsamt börjat öka igen och man ser även en betydande ökning av resistensproblematik. Ökningen av TBC sker främst bland utlandsfödda som smittats före ankomst till Sverige, men smittspridning ses även i Sverige.

År 2007 rapporterades 497 nya fall av TBC i Sverige. Den enskilt största gruppen utgjordes av personer med somaliskt ursprung. Tendensen har hållit i sig i Sverige efter detta med en ökning till 554 fall år 2008 och 643 fall år 2009. Det året inkluderas även tio fall som diagnostiserats i Sverige och som inte inkluderats i statistiken under tidigare år. Ökningen har fortsatt att bestå av utlandsfödda, speciellt från länder på Afrikas horn.

I Läkartidningens artikel beskriver läkarna ett patientfall. Senhösten 2008 sökte en ung kvinna vård på en vårdcentral i södra Sverige. Hon hade nyligen kommit som asylsökande från Somalia och hade bevär som tydde på TBC. Efter undersökning konstaterades TBC och behandling startade. Resultatet var dock ej det förväntade och ytterligare undersökningar visade att kvinnans TBC var resistent mot åtta olika tuberkulosmediciner. Ett och ett halvt år senare tog hon fortfarande dagligen fyra läkemedel, kända för kraftiga biverkningar. Behandlingen planerades fortsätta i ytterligare minst sex månader.

I artikeln föreskriver läkarna att man inför snar hälsokontroll av asylsökande från främst Somalia och vid symtom på TBC bör man alltid utgå från att somalierna bär på denna sjukdom. Man ser även stora risker för en allvarlig resistensproblematik, då hänvisande till kvinnan som redovisades i patientfallet.

"Antalet fall av tbc i Sverige har ökat kontinuerligt sedan 2003, men trots detta är Sverige fortfarande ett av de länder i världen som har lägst incidens. För 2010 var den 7,3 fall per 100 000 invånare och år jämfört med 6,9 2009. Ökningen beror helt på migrationsflödet från länder med hög incidens av tbc. 85 % av fallen var utlandsfödda personer, en grupp som har stått för en majoritet av rapporterade tbc-fall sedan 1992.

De flesta utlandsfödda personer som utvecklar tuberkulos har smittats i sitt hemland före ankomst till Sverige, men en del kan ha smittats på vägen hit och även efter att de kommit till Sverige. Under 2010 upptäcktes ett kluster av fall på en flyktingförläggning i Östergötland som troligen smittats på förläggningen (EPI-Aktuellt 16 september 2010). Detta visar på vikten av att alla nyanlända personer, även anhöriginvandrare, erbjuds hälsoundersökning tidigt efter ankomst till Sverige för att begränsa smittspridning i Sverige."

Fakta

TBC är en väldigt smittsam sjukdom som sprids genom luften när människor med sjukdomen hostar, nyser eller spottar. Det sätter sig i lungorna, lymfkörtlar, skelett och tarm. Symptomen är feber, nattsvett, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos även långvarig hosta. Alla som smittas utvecklar dock inte själva sjukdomen.

Relaterat

Tuberkulos och annat som tidningarna aldrig orkade skriva om
Detaljerad statistik för 2010 års fall av tuberkulos i Sverige
Smittskyddsinstitutet
Vårdguiden

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt